UNLP

Wij mogen onze opleidingen weer live geven! Uiteraard hanteren wij hierbij de RIVM-richtlijnen. Je kunt er ook voor kiezen om online aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze missie is om persoonlijke ontwikkeling praktisch en toegankelijk te maken voor ieder individu, waarbij wij de laatste inzichten en de nieuwste technieken op het gebied van persoonlijke groei, zelfontwikkeling, praktische psychologie en coaching toepassen. Dit alles om het leven van de ander nét wat leuker te maken, immers, leuker leven kun je leren!

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen UNLP B.V. (hierna: “UNLP”) en de deelnemer van trainingen (hierna te noemen: ’de deelnemer’). Deze Algemene Trainingsvoorwaarden worden voorafgaand aan de inschrijving van een training aan de deelnemer verstrekt. Iedere deelnemer die een training aanschaft bij UNLP, stemt in met deze voorwaarden.

2. Een training van UNLP bestaat uit een of meerdere trainingsdagen tezamen, op welke dag(en) UNLP een opleiding verzorgd op een door UNLP vastgestelde locatie. Waar in deze voorwaarden over “training” wordt gesproken, wordt het geheel aan trainingsdagen van een opleiding bedoeld.

2.1. Een overeenkomst tussen UNLP en de deelnemer komt tot stand door inschrijving via de website van UNLP of het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door UNLP.

3.1. UNLP brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de deelnamekosten binnen 30 dagen na inschrijving te voldoen. De deelnemer kan bij UNLP informeren naar de mogelijkheden van een gespreide betaling.

3.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van UNLP wordt vermeld.

3.3. De deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan UNLP de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

De opleidingen bij UNLP Practitioner zijn intensief. Naast de intensieve trainingsdagen zijn er intervisie-bijeenkomsten met collega deelnemers. Een lijst met aanbevolen literatuur is beschikbaar, maar niet verplicht om de opleidingen succesvol te doorlopen.

4.1. De deelnemer heeft – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijkheid deelname aan een (gehele) training te annuleren door een e-mail te sturen naar info@unlp.nl.

4.2. Een deelnemer kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de inschrijving kosteloos annuleren, op voorwaarde dat de (eerste) trainingsdag nog niet heeft plaatsgevonden. Als de (eerste) trainingsdag al heeft plaatsgevonden, is annulering niet meer mogelijk.

4.3. Als een deelnemer na 14 dagen na inschrijving, maar uiterlijk 31 kalenderdagen voorafgaand de eerste trainingsdag annuleert, is de deelnemer slechts de annuleringskosten ter hoogte van 10% van de totale deelnamekosten verschuldigd.

4.4. Als annulering plaatsvindt minder dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer zonder annulering niet aanwezig is bij de trainingsdagen, blijft de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd. Dit geldt ook indien gekozen is voor een gespreide betaling.

4.5. UNLP heeft de mogelijkheid om een training te annuleren, indien zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld. UNLP maakt een annulering wegens te weinig deelnemers uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag aan de deelnemers bekend. In een dergelijk geval is de deelnemer geen kosten verschuldigd. Indien een deelnemer reeds deelnamekosten heeft betaald, worden deze door UNLP binnen vier weken terugbetaald. Er bestaat geen verplichting aan de zijde van UNLP om daarnaast andere kosten aan de deelnemer te vergoeden.

4.6. In geval een training door overmacht geen doorgang kan vinden, zal UNLP zorgen voor een passend alternatief voor de deelnemer. Indien er geen passend alternatief beschikbaar is en UNLP de training moet annuleren, betaalt UNLP de (eventuele) reeds betaalde inschrijfgelden aan de deelnemer terug.

4.7 In het geval van bijzondere omstandigheden kan UNLP weigeren een deelnemer in te schrijven voor een training. UNLP brengt de deelnemer hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

5.1. Wanneer de deelnemer verhinderd is om een of meerdere trainingsdagen te bezoeken, heeft de deelnemer de mogelijkheid om de trainingsdag(en) in te halen in een vergelijkbare groep. De deelnemer kan in plaats daarvan ook een ander zijn of haar plaats tijdens de trainingsdag laten innemen. Mocht er sprake zijn van een vervolgcursus, dan is dit alleen mogelijk als de andere persoon aan de toelatingseisen voldoet. Aan het inhalen van een trainingsdag of de plaats afstaan aan een andere persoon, zijn geen kosten verbonden.

5.2. Wanneer de docent van de training onverwacht verhinderd is op een geplande trainingsdag, zal er voor een passende vervanging gezorgd worden. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de deelnemer voldoende mogelijkheid om de trainingsdag op een later moment in te halen.

6.1. Een training kan onder bepaalde voorwaarden door een deelnemer worden herhaald. De deelnemer is in dat geen opleidingskosten verschuldigd, maar enkel een vergoeding voor de faciliteiten. Een deelnemer die interesse heeft in herhaling van een training, kan bij UNLP informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden hiervan.

6.2. In geval dat herhaling van een training plaatsvindt, blijven deze Algemene Voorwaarden gelden.

7.1. Op alle door UNLP uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en andere in de training gebruikte schriftelijke materialen, rust een auteursrecht. Dit auteursrecht berust bij UNLP, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNLP is het de deelnemer niet toegestaan om  (buiten de huiselijke kring) deze materialen te kopiëren of te verspreiden of op een andere wijze inbreuk te maken in het auteursrecht.

8.1. UNLP spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, op een manier die voor de deelnemer prettig en veilig is. Het bezoeken van trainingsdagen verloopt op eigen risico van de deelnemer.

8.2. Om trainingen zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, is de deelnemer verplicht om vooraf telefonisch contact op te nemen in geval van medische bijzonderheden. Zulke bijzonderheden kunnen bestaan uit medicijngebruik, medische aandoeningen, behandelingen die worden gevolgd of andere aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor UNLP of de betreffende trainer.

8.3. Mocht een deelnemer schade hebben opgelopen tijdens een trainingsdag, dan is UNLP alleen aansprakelijk voor tijdens de training geleden schade als die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van UNLP, maar maximaal ter hoogte van de door de deelnemer betaalde (totale) deelnamekosten.

8.4. UNLP is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnaast is UNLP niet aansprakelijk als de deelnemer de mogelijkheid heeft een verzekeringsmaatschappij aan te spreken voor de geleden schade.

9.1. UNLP hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar trainingen en spant zich in om voor al haar deelnemers een waardevolle training te verzorgen. Mocht er desondanks een ontevredenheid zijn ontstaan over een gegeven training, dan nodigt UNLP de deelnemer uit deze klacht bij UNLP kenbaar te maken.

9.2. Een deelnemer kan een klacht indienen door telefonisch contact op te nemen met student-support via telefoonnummer 020-2610707. Een klacht kan daarnaast schriftelijk worden ingediend door een e-mail te verzenden naar info@unlp.nl of per post te versturen naar:

UNLP B.V.
Fahrenheitstraat 99
1097 PP AMSTERDAM

Bij schriftelijk ingediende klachten stuurt UNLP na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging. Deelnemers krijgen binnen 14 dagen na ontvangt van hun telefonisch of schriftelijk ingediende klacht een inhoudelijke reactie van UNLP.

9.3. Als de deelnemer niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te schakelen. Indien deze mogelijkheid bestaat, wordt de deelnemer hierop gewezen door UNLP.

10.1. UNLP wil de deelnemers van trainingen zo helder mogelijk meegeven hoe omgaan wordt met persoonlijke gegevens. Informatie over het bezoek van de website van UNLP is te vinden in de online privacyverklaring die op de internetpagina van UNLP te vinden is. Ten aanzien van deelnemers van trainingen worden een aantal overige persoonsgegevens verwerkt, te weten: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

10.2. UNLP verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Deelnemers te kunnen bellen of e-mailen om zo de dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Deelnemers te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
- Het afhandelen van betalingen;
- Deelnemers de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
10.3. UNLP neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UNLP) tussen zit. UNLP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Carta Online is het systeem dat UNLP gebruikt waar aanmeldingen voor trainingen verwerkt worden.
10.4. UNLP bewaart persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de training van de deelnemer (en zolang de deelnemer toegang wil houden tot de online leeromgeving). Als een deelnemer van de online leeromgeving, na afronding van de training, geen gebruik meer van wil maken kan de deelnemer dit bij UNLP aangeven en wordt deze informatie ontkoppeld. De online leeromgeving is een beveiligde en beschermde omgeving.

10.5. UNLP verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van UNLP, sluit UNLP een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. UNLP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10.6. Binnen de coachopleidingen worden er, in het kader van de opleiding, coachverslagen gemaakt en ingeleverd. Alle coachverslagen zijn geanonimiseerd en worden nooit openbaar gemaakt. Dit anonimiseren houdt in dat er geen namen worden vermeld, er wordt alleen gesproken over cliënt of coach. Ook andere bijzonderheden waardoor een verslag aan een persoon gekoppeld kan worden, worden aangepast, zodat de verslagen niet naar personen te herleiden zijn.

10.7. De deelnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de deelnemer het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door UNLP en heeft de deelnemer het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als een deelnemer gebruik wil maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of andere vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking kan deze een verzoek sturen naar info@unlp.nl. Tot slot heeft de deelnemer de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.8. UNLP neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een deelnemer het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt de deelnemer verzocht contact op te nemen met onze klantenservice of via info@unlp.nl.

11.1. UNLP en alle voor UNLP werkzame trainers zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer voorafgaand of tijdens de training van UNLP met UNLP of diens trainer(s) deelt.

11.2. UNLP maakt tijdens de trainingen geen beelden van de deelnemer, tenzij de deelnemer hiervoor wordt gevraagd en hiermee uitdrukkelijk instemt. Het evenement Droom Leef Geniet vormt hierop een uitzondering. Tijdens dit evenement kunnen beelden (zoals geluid, video of foto) worden gemaakt waarop deelnemers herkenbaar zijn. UNLP mag deze beelden gebruiken, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden. Een deelnemer die bezwaar heeft tegen een door UNLP geplaatst beeld waarop de deelnemer herkenbaar is, kan een verzoek indienen bij UNLP om dit beeld te verwijderen. UNLP zal het beeld vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

11.3. Op de overeenkomst tussen UNLP en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.